Clientenraad

Sinds 1996 bestaat de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WCMZ). Deze wet regelt de medezeggenschap van de cliënten, en is ook bedoeld om de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening te kunnen volgen en te verbeteren.

De cliëntenraad van STMG behartigt de gemeenschappelijk belangen van alle cliënten van STMG. Zij bewaakt de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening, doet voorstellen ter verbetering, adviseert (gevraagd en ongevraagd) over het beleid en de beleidsplannen, volgt de uitvoering van deze plannen en levert een bijdrage aan de periodieke klanttevredenheidsonderzoeken. Kortom: de leden van de cliëntenraad denken, praten en beslissen mee over het te voeren en gevoerde beleid van STMG.

Clientenraad 2021 Web

Wat doet een cliëntenraad?

 • De kwaliteit van de zorg- en dienstverlening;
 • Hoe het geld wordt uitgegeven (de begroting en de jaarrekening);
 • De informatieverstrekking aan cliënten;
 • Belangrijke veranderingen en wijzigingen in de organisatie;
 • Het zorgdossier van cliënten;
 • Het nakomen van afspraken met en de bejegening van cliënten;
 • Het uitgangspunt is dat het gaat om algemene beleidszaken en niet over een persoonlijke klacht of situatie.
 • Voor klachten heeft STMG een eigen klachtenprocedure.

De vertegenwoordigers

In deze raad zitten, naast ervaringsdeskundigen, ook familieleden, verwanten, contactpersonen, mantelzorgers of vrijwilligers die zich allen verbonden voelen met het reilen en zeilen van de door STMG aangeboden zorg- en dienstverlening, veelal gericht op de extramurale zorg in de wijken van kleine tot grote gemeenten in Midden Gelderland. 

Het betreft de vertegenwoordigers van cliënten van STMG die zorg- en dienstverlening ontvangen op het gebied van thuiszorg (extramurale zorgverlening AWBZ) inclusief gespecialiseerde verpleging, thuisbegeleiding en huishoudelijke ondersteuning.

Intern beraad en overleg

De cliëntenraad vergadert één maal per maand, in de regel op de derde dinsdag van de maand. Hierin vindt overleg plaats met de directeur/bestuurder over lopende zaken, adviesaanvragen of instemmingsverzoeken. Daarnaast is er tweemaal per jaar overleg met de Raad van Commissarissen. Voorts is er informeel overleg tussen de Ondernemersraad (OR) en het adviesorgaan Verzorgend en Verplegend Personeel (VAR) van STMG.

Wilt u een keer het interne beraad bijwonen of een punt toelichten? Dan kunt u dit voorleggen aan de voorzitter van de cliëntenraad.

Oktober 2021

Vacatures in de cliëntenraad

De cliëntenraad van STMG is op zoek naar nieuwe leden! De raad vertegenwoordigt alle cliënten van STMG en hun mantelzorgers. Via gevraagde en ongevraagde adviezen levert de cliëntenraad een waardevolle bijdrage aan de kwaliteit van de zorg en ondersteuning van STMG. Op dit moment zijn er meerdere vacatures in de cliëntenraad die we graag op korte termijn in zouden vullen zodat de cliëntenraad op volle sterkte als belangenbehartiger kan optreden. Want een kwalitatief zo goed mogelijk zorg, dat wilt u toch ook?

Bekijk hier de vacature voor leden van verschillende commissies

Bekijk hier de vacature voor een nieuwe voorzitter

Bekijk hier de vacatures in pdf

Banner Klanttevredenheid
per 1 april 2021

De leden van de cliëntenraad

Voor de cliëntenraad is contact met de achterban bijzonder belangrijk om haar taak goed te kunnen uitoefenen. U en uw contactpersonen worden door de raad regelmatig geïnformeerd over de onderwerpen die in de vergaderingen aan de orde zijn geweest. Dit doet de raad in het jaarverslag en via deze website. De leden hebben elk hun eigen aandachtsgebied en regionale gebondenheid waarvoor zij aanspreekbaar zijn, waaronder:

 • Vacature, Voorzitter Cliëntenraad
 • De heer H. de Beer, Kwaliteitskaders Ondersteuning thuis / WMO en Mantelzorg | Regio: Doesburg - Duiven - Zevenaar - Rijnwaarden e.o.
 • Mevr. A. Lavooij, Thuiszorg / Kwaliteitskaders en zorgprocessen | Regio: Lingewaard - Overbetuwe - Renkum e.o.
 • De heer G. Gudden, Vicevoorzitter Ondersteuning thuis / Financiën en Sociaal Maatschappelijk Domein | Regio: Rheden - Rozendaal - Westervoort e.o.
 • Mevr. Y Litjens, Thuiszorg / V&V / Klachten | Regio: Midden-Gelderland
 • De heer H. Wenting, Thuiszorg / Communicatie

Er zijn momenteel nog meerdere vacatures voor leden in de cliëntenraad, waaronder die van voorzitter.

Bekijk hier de folder van de cliëntenraad
Clienten 1

Jaarverslagen

Bekijk hier de jaarverslagen van de cliëntenraad

 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016

Extern contact

De cliëntenraad volgt de ontwikkelingen van de nieuwe wetgeving en alle veranderingen in de zorg nauwlettend. De raad is aangesloten bij Zorgbelang Gelderland en de Landelijke Organisatie Cliëntenraden (LOC). Van deze beide organisaties volgen zij cursussen, workshops e.d., ontvangen periodieke nieuwsbrieven en onderhouden contacten met andere (centrale) cliëntenraden van zorginstellingen.

De cliëntenraad heeft ook contact met de WMO-raden van de grotere gemeenten in Midden-Gelderland.

Contact met de cliëntenraad

In deze tijd van veranderingen in de (extramurale) zorg helpt een krachtige cliëntenraad STMG om het beleid rondom de zorg- en dienstverlening verder te verbeteren en dicht bij de cliënt te organiseren. Uw reactie op of vragen over de kwaliteit en kwantiteit van de zorg- en dienstverlening horen wij graag.

Heeft uw vragen over het gevoerde zorgbeleid, dan horen wij dit graag van u. Ook kunt u uw vraag per e-mail of brief inzenden naar ons postadres:

STMG/Cliëntenraad

Postbus 2188

6802 CD Arnhem,

e-mail: cliëntenraad@stmg.nl