Wat doet een cliëntenraad?

• De kwaliteit van de zorg- en dienstverlening;
• Hoe het geld wordt uitgegeven (de begroting en de jaarrekening);
• De informatieverstrekking aan cliënten;
• Belangrijke veranderingen en wijzigingen in de organisatie;
• Het zorgdossier van cliënten;
• Het nakomen van afspraken met en de bejegening van cliënten;
• Het uitgangspunt is dat het gaat om algemene beleidszaken en niet over een persoonlijke klacht of situatie.
•Voor klachten heeft STMG een eigen klachtenprocedure.

De vertegenwoordigers

In deze raad zitten, naast ervaringsdeskundigen, ook familieleden, verwanten, contactpersonen, mantelzorgers of vrijwilligers die zich allen verbonden voelen met het reilen en zeilen van de door STMG aangeboden zorg- en dienstverlening, veelal gericht op de extramurale zorg in de wijken van kleine tot grote gemeenten in Midden Gelderland. 

Het betreft de vertegenwoordigers van cliënten van STMG die zorg- en dienstverlening ontvangen op het gebied van thuiszorg (extramurale zorgverlening AWBZ) inclusief gespecialiseerde verpleging, thuisbegeleiding en huishoudelijke ondersteuning. 

 

 

Intern beraad en overleg

De cliëntenraad vergadert één maal per maand, in de regel op de derde dinsdag van de maand. Hierin vindt overleg plaats met de directeur/bestuurder over lopende zaken, adviesaanvragen of instemmingsverzoeken. Daarnaast is er tweemaal per jaar overleg met de Raad van Commissarissen. Voorts is er informeel overleg tussen de Ondernemersraad (OR) en het adviesorgaan Verzorgend en Verplegend Personeel (VAR) van STMG.

Wilt u een keer het interne beraad bijwonen of een punt toelichten? Dan kunt u dit voorleggen aan de voorzitter van de cliëntenraad.

Augustus 2021: Vacatures in de cliëntenraad

De cliëntenraad van STMG is op zoek naar nieuwe leden! De raad vertegenwoordigt alle cliënten van STMG en hun mantelzorgers. Via gevraagde en ongevraagde adviezen levert de cliëntenraad een waardevolle bijdrage aan de kwaliteit van de zorg en ondersteuning van STMG. Op dit moment zijn er meerdere vacatures in de cliëntenraad die we graag op korte termijn in zouden vullen zodat de cliëntenraad op volle sterkte als belangenbehartiger kan optreden. Want een kwalitatief zo goed mogelijk zorg, dat wilt u toch ook?

Bekijk hier de vacature voor leden van verschillende commissies 

Bekijk hier de vacature voor een nieuwe voorzitter

Bekijk hier de vacatures in pdf 

De leden van de cliëntenraad (per 1 april 2021)

Voor de cliëntenraad is contact met de achterban bijzonder belangrijk om haar taak goed te kunnen uitoefenen. U en uw contactpersonen worden door de raad regelmatig geïnformeerd over de onderwerpen die in de vergaderingen aan de orde zijn geweest. Dit doet de raad in het jaarverslag en via deze website. De leden hebben elk hun eigen aandachtsgebied en regionale gebondenheid waarvoor zij aanspreekbaar zijn, waaronder:

Vacature, Voorzitter Cliëntenraad 
De heer H. de Beer, Kwaliteitskaders Ondersteuning thuis / WMO en Mantelzorg | Regio: Doesburg - Duiven - Zevenaar - Rijnwaarden e.o.
Mevr. A. Lavooij, Thuiszorg / Kwaliteitskaders en zorgprocessen | Regio: Lingewaard - Overbetuwe - Renkum e.o.
De heer G. Gudden, Vicevoorzitter Ondersteuning thuis / Financiën en Sociaal Maatschappelijk Domein | Regio: Rheden - Rozendaal - Westervoort e.o.
Mevr. Y Litjens, Thuiszorg / V&V / Klachten | Regio: Midden-Gelderland
• De heer H. Wenting, Thuiszorg / Communicatie

Er zijn momenteel nog meerdere vacatures voor leden in de cliëntenraad, waaronder die van voorzitter.


Jaarverslagen

Bekijk hier de jaarverslagen van de cliëntenraad: 2020, 2019, 2018, 2017 en 2016.

 

Twee cliënten luisteren met hun oor naar de zelfde telefoon en laten hun stem horen voor de cliëntenraad.

Klik op bovenstaande foto om de folder van de cliëntenraad te bekijken.

Extern contact

De cliëntenraad volgt de ontwikkelingen van de nieuwe wetgeving en alle veranderingen in de zorg nauwlettend. De raad is aangesloten bij Zorgbelang Gelderland en de Landelijke Organisatie Cliëntenraden (LOC). Van deze beide organisaties volgen zij cursussen, workshops e.d., ontvangen periodieke nieuwsbrieven en onderhouden contacten met andere (centrale) cliëntenraden van zorginstellingen. De cliëntenraad heeft ook contact met de WMO-raden van de grotere gemeenten in Midden-Gelderland.

Contact met de cliëntenraad

In deze tijd van veranderingen in de (extramurale) zorg helpt een krachtige cliëntenraad STMG om het beleid rondom de zorg- en dienstverlening verder te verbeteren en dicht bij de cliënt te organiseren. Uw reactie op of vragen over de kwaliteit en kwantiteit van de zorg- en dienstverlening horen wij graag. Heeft uw vragen over het gevoerde zorgbeleid, dan horen wij dit graag van u. Ook kunt u uw vraag per e-mail of brief inzenden naar ons postadres: STMG/Cliëntenraad Postbus 2188 6802 CD Arnhem, e-mail: cliëntenraad@stmg.nl

Deel dit artikel: