Nieuwe Algemene Voorwaarden

De cliŽntenraad heeft positief geadviseerd over de bijgestelde algemene voorwaarden Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT).  Deze zijn opgesteld door Actiz en BTN (namens de zorgaanbieders) en de Consumentenbond,   LOC-zeggenschap in Zorg en PatiŽnten federatie Nederland (namens cliŽnten).  De aanpassing is een gevolg van de nieuwe privacywet (AVG) die op 25 mei 2018 van kracht is geworden. De raad heeft de bestuurder geadviseerd alle cliŽnten hierover per brief te informeren, en de publieksvriendelijke folder hierover bij te sluiten. De cliŽntenraad is eveneens van mening dat de handtekening van de client onder het zorgplan niet alleen noodzakelijk, maar van wezenl...

[meer...]

Aanstelling derde regiomanager STMG B.V.

Op verzoek van de bestuurder hebben wij op 24 augustus jl. een uiterst prettig en constructief gesprek met de beoogde nieuwe regiomanager, mevrouw Kim Verwoert - van den Berg, gevoerd. Wij hebben hierover positief geadviseerd. Wij wensen haar veel succes bij de verdere invulling van deze belangrijke managementfunctie!

[meer...]

Integratie thuisbegeleiding (TB)

Als raad zijn wij akkoord gegaan met het voornemen om de thuisbegeleiding (TB) niet langer binnen de thuiszorgorganisatie (STMG B.V.) te laten functioneren, maar te integreren en onder te brengen in het bedrijfsonderdeel STMG HbH B.V. Hierdoor worden alle activiteiten rondom de thuisbegeleiding en hulp bij het huishouden gecentraliseerd en dat zal de totale zorg- en dienstverlening alleen maar ten goede komen. Deze samenvoeging maakt ook de weg vrij om het bestaande pakket aan dienstverlening in de komende jaren verder uit te breiden en mťťr op de wensen van de cliŽnten en eisen van de gemeenten af te stemmen. Wij zullen bij alle productontwikkelingen betrokken worden en partici...

[meer...]

Nieuwe cliŽnten in Doetinchem

De raad heeft op 31 augustus jl. positief geadviseerd over de overname van de WMO-activiteiten van Zorgkompas Doetinchem, waardoor de zorg- en dienstverlening aan ruim 200 cliŽnten met hun 48 verzorgenden door STMG HbH B.V. wordt veiliggesteld en kan worden voortgezet. We hebben er alle vertrouwen in dat de cliŽnten in Doetinchem en hun zorgmedewerkers zich snel bij STMG zullen thuis voelen. Wij vinden het belangrijk dat de opgebouwde band tussen de cliŽnt en de zorgmedewerker ook zoveel mogelijk in takt blijft.

[meer...]

Vergeet uw vakantie niet door te geven

De cliŽntenraad roept alle cliŽnten van STMG op om vooral tijdig vakanties of andere omstandigheden van afwezigheid door te geven. Het komt in de praktijk van alle dag nogal eens voor dat de zorgmedewerkers voor een gesloten deur komen. En dat is natuurlijk jammer. De raad is geen voorstander om een ‘boeteclausule’ te (moeten) gaan invoeren en is in overleg over andere mogelijkheden dit onder de aandacht van cliŽnten te brengen.  

[meer...]

Adviesaanvraag “Wijziging bij STMG HBH BV"

De CliŽntenraad heeft kennisgenomen van de voorgenomen wijzigingen bij STMG Hulp bij het Huishouden BV en het voornemen de thuisbegeleiding over te hevelen van STMG BV naar STMG HbH BV en volledig te integreren in de organisatie van STMG Hulp bij het Huishouden.    De cliŽntenraad heeft besloten: 1) de informatie ter ‘kennisneming’ te hebben aangenomen en 2) in deze geen advies te geven over zaken die inmiddels achterhaald zijn. Zij heeft dit besluit in de overlegvergadering met de bestuurder nader toegelicht. Voorts ziet zij in de komende maanden met belangstelling het ‘Plan van Aanpak’ resp. ‘Businessplan STMG HbH BV’ tegemoet en wil in een zo vroeg mogelijk stadium hierb...

[meer...]

Ingestemd met jaardocument 2017

De CliŽntenraad heeft positief geadviseerd over en ingestemd met de inhoud van het jaarverslag en jaarrekening 2017. De raad heeft opnieuw aanvullende vragen gesteld over het voorgenomen besluit tot de dividenduitkering aan de aandeelhouders. De CliŽntenraad is ontstemd over het feit dat zij niet voortijdig in de gelegenheid is gesteld over het voorgenomen besluit tot ‘dividenduitkering 2017 en kapitaalsvermindering 2018’ advies uit te brengen. Eind november 2017 heeft de raad hierover vragen gesteld. De beantwoording over het omzetten en intrekken van aandelenkapitaal heeft echter nieuwe vragen opgeroepen. Om de ratio achter de besluitvorming te kunnen doorgronden zijn opni...

[meer...]