PROFESSIONELE REGELVRIJHEID

Voor hulp bij het huishouden van STMG is besloten om het beleid ten aanzien van de vrijheid van handelen van medewerkers te verruimen. Hiermee krijgen uw hulpverleners mťťr ruimte om de ondersteuning beter te laten aansluiten op uw persoonlijke hulpvragen en behoeften op het moment dat u uitkomt.

De hulpverlener kan zelf, zonder tussenkomst van het hoofdkantoor, met u afspraken maken over het plannen en roosteren van de werkzaamheden bij u thuis. De hulpverleners gaan meer in teams werken waardoor u bij ziekte/afwezigheid van de hulpverlener vaker de zelfde vervanger zult krijgen. Vervanging wordt dan  in overleg met u (de cliŽnt) geregeld.

Proeftrajecten
[meer...]

PREM Vragenlijst Wijkverpleging

In het landelijke Kwaliteitskader Wijkverpleging staat opgenomen dat zorgorganisaties een cliŽnttevredenheidsonderzoek moeten uitvoeren. STMG heeft dit recent gedaan. De CliŽntenraad is van mening dat  het periodiek uitvoeren van een cliŽnttevredenheidsonderzoek niet alleen gewenst, maar ook noodzakelijk is. Dit alles om een goed beeld te krijgen van de wensen en ervaringen van cliŽnten over de gevraagde en ontvangen (verpleegkundige) thuiszorg. De resultaten van de vragenlijst worden nog niet meegenomen in de zorginkoop van zorgverzekeraars voor 2020, maar voor 2021 zullen zij wel rekening gaan houden met de cliŽnttevredenheid. Voor de organisatie leveren de resultaten van het onderzoe...

[meer...]

KWALITEITSBELEID binnen STMG B.V. en Ondersteuning thuis B.V.

In de maanden mei, juni en juli heeft de CliŽntenraad zich zeer intensief beziggehouden met het beoordelen van het vastgestelde kwaliteitsbeleid 2018 van Ondersteuning thuis en de ‘Evaluatie Directiebeoordeling 2019 Ondersteuning Thuis’. Bij ondersteuning thuis, veelal gericht op thuis-begeleiding en hulp bij het huishouden, zijn drie partijen betrokken.

1) De gemeente vanuit de aanbesteding en financiering van de goedgekeurde en toegekende zorg- en hulpbehoefte.

2) De zorgaanbieder (STMG OT) om het zorgplan op basis van de toegestane uren uit te voeren.

3) En u als cliŽnt, om u thuis te ondersteunen en/of te helpen bij het huishouden. Daardoor kunt u zo la...

[meer...]

Spoedeisende nachtzorg gewaarborgd!

Sinds 1 september is het voor alle 440.000 inwoners in Arnhem en omgeving, dus ook onze cliŽnten in Arnhem e.o., mogelijk om ’s nachts niet uitstelbare nachtzorg thuis te krijgen. Dit is mogelijk geworden door de samenwerking te zoeken met 7 andere zorgorganisaties in de regio. De cliŽntenraden van de zorgorganisaties zijn buitengewoon erkentelijk voor het genomen initiatief om samen ťťn regionaal nachtteam te vormen. Hierdoor kan in alle situaties waarin niet gewacht kan worden, tussen 23.00 en 07.00 uur snel en adequaat kwalitatief goede zorg worden verleend. De grootste voordelen voor u als cliŽnt zijn, dat: • Alle cliŽnten ’s nachts (tussen 23.00-07.00 uur) passende verpleegkund...

[meer...]

Jaarverslag 2018

Onderzoek onder cliŽnten, onze achterban, heeft uitgewezen dat u graag vaker en uitgebreider geinformeerd wil worden over het wel en wee binnen STMG, uw zorgverlener. U wilt ook meer inzicht krijgen in de rol en het werk van de CliŽntenraad, dť belangenbehartiger van u en alle cliŽnten van STMG. Wij doen dat met alle plezier.

Bent u cliŽnt van STMG? Dan ontvangt u in de komende weken het Jaarverslag 2018 CliŽntenraad STMG BV en STMG Ondersteuning Thuis BV. U kunt het verslag ook online lezen.
Wij horen graag uw reactie!

Zorgportaal Caren Zorgt
In het jaarverslag doen wij ook een oproep aan alle cliŽnten die nog geen gebruik make...

[meer...]

Begroting 2019 STMG

De raad heeft half december 2018 het advies-verzoek ‘Vaststelling Begroting 2019’ met toelichting en overzicht van de tarieven 2019 ontvangen. Deze is uitgebreid met de bestuurder en de manager backoffice besproken.
Na beantwoording van alle vragen en toezending van het overzicht “Onderbouwing Algemene Kosten 2019”, heeft de raad in eigen kring het preadvies besproken en besloten hierin positief te adviseren.
De raad is van mening dat er opnieuw sprake is van een ambitieuze en optimistische begroting 2019, waarbij een wissel wordt getrokken op de positieve ontwikkeling van de omzet, de (reken)normen van volumegroei. Er is ook nog geen duidelijkheid over de kostendekkende tariev...

[meer...]

Beleidskaders 2019 (Kaderbrief)

Met deze kaderbrief geeft de bestuurder inzicht in de beleidskoers van het komend jaar. De Kaderbrief geeft ook richting aan het management en stafleden van STMG voor het opstellen van de jaarplannen 2019 en de begroting 2019. De raad heeft de kaderbrief 2019 betrokken in het overleg over de begroting 2019, en hebben hierin eind december 2018 positief geadviseerd.
De raad is wel van mening dat de haalbaarheid van de drijfveren: 1) In de maatschappij; 2) In verbinding; 3) In je kracht; en 4) In control, en genoemde projecten sterk afhankelijk zijn van de beschikbaarheid en inzet van mensen en financiŽle middelen. Zij geeft de bestuurder ter overweging om de veelheid aan nieuwe plannen ...

[meer...]