Wat doet een cliŽntenraad?

 • De kwaliteit van de zorg- en dienstverlening;
 • Hoe het geld wordt uitgegeven (de begroting en de jaarrekening);
 • De informatieverstrekking aan cliŽnten;
 • Belangrijke veranderingen en wijzigingen in de organisatie;
 • Het zorgdossier van cliŽnten;
 • Het nakomen van afspraken met en de bejegening van cliŽnten;

Het uitgangspunt is dat het gaat om algemene beleidszaken en niet over een persoonlijke klacht of situatie.
Voor klachten heeft STMG een eigen klachtenprocedure.

Wie zitten in de cliŽntenraad?

In deze raad zitten, naast ervaringsdeskundigen, ook familieleden, verwanten, contactpersonen, mantelzorgers of vrijwilligers die zich allen verbonden voelen met het reilen en zeilen van de door STMG aangeboden zorg- en dienstverlening, veelal gericht op de extramurale zorg in de wijken van kleine tot grote gemeenten in Midden Gelderland. 


Het betreft de vertegenwoordigers van cliŽnten van STMG die zorg- en dienstverlening ontvangen op het gebied van:

 • Thuiszorg (extramurale zorgverlening AWBZ) inclusief specialistische verpleging en thuisbegeleiding door wijkteams.
 • Hulp bij het Huishouden (HbH).

Intern beraad en overleg

De CliŽntenraad vergadert ťťn maal per maand, in de regel op de donderdagmorgen en deze vergaderingen zijn openbaar. 

Wilt u een keer het interne beraad bijwonen of een punt toelichten, dan kunt u dit voorleggen aan de voorzitter van de CliŽntenraad.

Vier maal per jaar is er een overlegvergadering. In die vergadering vindt het overleg plaats over het gevraagde advies en lopende zaken tussen de Raad van Bestuur en de CliŽntenraad, waarvan twee maal per jaar in het bijzijn van een lid van de Raad van Toezicht.

Voorts is er informeel overleg tussen de Ondernemersraad (OR) en het adviesorgaan Verzorgend en Verplegend Personeel (VAR) van STMG.

Contacten met de achterban (alle cliŽnten)

Voor de CliŽntenraad is contact met de achterban bijzonder belangrijk om haar taak goed te kunnen uitoefenen.

U en uw contactpersonen worden door de raad regelmatig geÔnformeerd over de onderwerpen die in de vergaderingen aan de orde zijn geweest.
Dit doet de raad in het jaarverslag, het cliŽntmagazine “Mijn Leven” (huisorgaan van STMG) en via de website cliŽntenraad@stmgzorg.nl. De leden hebben elk hun eigen aandachtsgebied en regionale gebondenheid waarvoor zij aanspreekbaar zijn, waaronder:

 1. De heer C. Barskť, Voorzitter CliŽntenraad
  Regio: Rivierenland
 2. vacature, Hulp bij Huishouden, Kwaliteit, MIC / MAO en Klachtenrapportrage
  Regio: Doesburg - Duiven - Zevenaar - Rijnwaarden e.o.
 3. Mevr. J. de Boer, Verpleging & Verzorging en Palliatieve Zorg
  Regio: Lingewaard - Overbetuwe - Renkum e.o.
 4. De heer G. Gudden, WMO en Zelfredzaamheid
  Regio: Rheden - Rozendaal - Westervoort e.o.
 5. vacature, Ouderenzorg, Demotica en ICT
  Regio: Arnhem - Nijmegen
 6. Mevr. M. Wilke, Mantelzorgers
  Regio: Midden-Gelderland
 7. Mevr. Y Litjens, Thuiszorg en Kwaliteit Langdurige zorg
  Regio: Midden-Gelderland

Externe contacten

De cliŽntenraad volgt de ontwikkelingen van de nieuwe wetgeving en alle veranderingen in de zorg nauwlettend. De raad is aangesloten bij Zorgbelang Gelderland en de Landelijke Organisatie CliŽntenraden (LOC). Van deze beide organisaties volgen zij cursussen, workshops e.d., ontvangen periodieke nieuwsbrieven en onderhouden contacten met andere (centrale) cliŽntenraden van zorginstellingen.

 
De cliŽntenraad heeft ook contact met de WMO-raden van de grotere gemeenten in Midden-Gelderland