Nieuws

Nieuwe klachtenregeling

11.04.2017

De cliŽntenraad heeft positief geadviseerd over de aangepaste Klachtenregeling 2017. Deze voldoet nu aan de invoering van de nieuwe Wet “Kwaliteit, Klachten en geschillen zorg”(WKKgz).

 

STMG heeft er voor gekozen het door ActiZ ontwikkelde model te volgen en deze op onderdelen aan te vullen en voor advies voor te leggen aan de cliŽntenraad.


“CliŽnten hebben een wettelijk recht om een klacht in te dienen over geleverde zorg en iedere zorgonderneming is verplicht een regeling te treffen voor de behandeling van klachten over gedragingen van hem of van voor hem werkzame personen ten aanzien van een cliŽnt”.


De cliŽntenraad heeft een duidelijk voorkeur voor een onafhankelijk externe klachtenfunctionaris. Een mening die de bestuurder niet deelt met de raad. Na een tweetal goede gesprekken over en weer zijn de voorgestelde aanpassingen van de klachtenregeling en de daarin opgenomen procedures doorgevoerd.


Met deze aanpassingen is de raad van mening dat de kwaliteit, objectiviteit en continuÔteit van de klachtenbehandeling in positieve zin in voldoende mate is gewaarborgd en cliŽnten ‘waar nodig en/of wenselijk’ onafhankelijk gehoord kunnen worden.


In de nieuwe regeling is de bestaande externe klachtencommissie vervangen door een externe professional die op verzoek van zowel de cliŽnt als de klachtenfunctionaris kan worden ingezet bij de klachtenbehandeling, zoals:

  • De voorwaarden waaronder de inzet van een externe klachtenprofessional mogelijk is;
  • De terugkoppeling van deze inzet aan de cliŽntenraad;
  • Een verdere verdieping van de driemaandelijkse klachtenrapportage;
  • De beheersbaarheid van de competentiesvan de klachtenfunctionaris;
  • De jaarlijkse evaluatie van de klachtenprocedure 12 maanden.

nieuwslijst